Michelisz Norbert

  • Innerslide 1
  • Innerslide 2
  • Innerslide 3
 
 
 
 
Következő versenyem:

MN5 Webshop 

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat Michelisz Norbert (továbbiakban: Szervező) által kezelt https://www.facebook.com/michelisz.norbert Facebook-oldalán futó „Kérdezz, felekek” üzenőfali játékra vonatkozik, (továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

Kik vehetnek részt a játékban?

– A Játékban részt vehet minden Facebook-profillal rendelkező természetes személy (továbbiakban: Játékos).

– Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

– A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

– A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2017. 09. 18. – 2017. 09. 20.

Nyertesek kihirdetése: 2017. 09. 22.

Nyertesek száma: 10 fő

3. Nyeremény:

A játék során a bejegyzésben tett felhívásra hozzászólásban kérdést kell feltenni a Szervezőnek. Több kérdéssel is részt lehet venni a játékban.

A kérdést feltevő játékosok között 10 darab Kereknyakú pólót sorsolunk ki a Szervező webshopjából (http://www.michelisz.hu/shop).

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a nyertes/ek között a 3. pontban részletezett nyeremény/ek kerülnek kisorsolásra.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyertesek neveit a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb az eredményhirdetésre megjelölt dátum napján.

A nyereményjáték Szervezője pótnyerteseket nem sorsol ki.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

– jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

5. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Facebook-üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook-üzenetben egyeztetjük.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait harmadik fél részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, lakcím és/vagy telefonszám), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

2017. 09. 18.