Michelisz Norbert

  • Innerslide 1
  • Innerslide 2
  • Innerslide 3
Seiko OMV Simple Pay OTP Hyundai Motorsport

Részvételi- és Játékszabályzat.

„Michelisz Norbert” Facebook oldalán (https://www.facebook.com/michelisz.norbert) elérhető nyereményjáték részvételi feltételei, játékszabályzata, valamint adatvédelmi tájékoztatója (a továbbiakban: „Szabályzat”)

1. Hyundai Holding Hungary Kereskedelmi Kft. (székhely: 1186 Budapest, Cziffra György utca 15. – továbbiakban: „Szervező”) által, és PRO-M Szolgáltató Kft. (2724 Újlengyel, Árpád utca 1. – továbbiakban: „Lebonyolító”) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: „Játék”) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18 éven felüli, nem cselekvőképtelen természetes személy vehet részt, aki nem esik a 8. és 9. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: „Játékos”).

A Játékban való részvételhez szükséges a Hyundai Hungary Facebook oldal követése, valamint a Michelisz Norbert Facebook oldalán megjelent poszt alatt kommentálni. (továbbiakban: „Pályázat”).

A Pályázat benyújtása a jelen hivatalos Részvételi - és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék időtartama

A Játék 2024. március 20. naptól 2024. március 24. nap 23:59 óráig tart.

3. Részvételi feltételek

1. A Játékban kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18 éven felüli, nem cselekvőképtelen természetes személy, aki nem esik a 8. és 9. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki

a. személyes Facebook profillal rendelkezik, és a „Hyundai Hungary” (https://www.facebook.com/hyundai.hungary) valamint „Michelisz Norbert” (https://www.facebook.com/michelisz.norbert) oldalát követi, és a posztban közzétett felhívás alatt kommentál.

b. egy Játékos a posztokban található felhívásra kommentár formájában egyszer válaszol, vagyis posztonként egy Pályázatot küldhet be.

2. Elfogadja a jelen Szabályzatot.

3. A Játékos a Játékban való részvételével elfogadja a jelen Szabályzatot, valamint elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvételnek nem feltétele az Facebook oldalak megosztása, azonban a Szervező megköszöni, ha a Játékos a Facebook oldalak megosztásával hozzájárul az Facebook oldalak népszerűsítéséhez.

5. A Játékból ki vannak zárva a Hyundai Holding Hungary Kereskedelmi Kft. (székhely: 1186 Budapest, Cziffra György utca 15.), valamint azok partnercégeinek dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékból – akár a Játék időtartamát követően, utólagosan is – minden további jogcselekmény nélkül kizárja magát az a Játékos, aki a jelen Hivatalos Részvételi Feltételek rendelkezéseit maradéktalanul nem fogadja el, vagy Játékban való részvétellel automatikusan megtett elfogadó nyilatkozatát később – bármilyen módon – (akár részben is, pl. az adatai nyilvánosságra hozatalára vonatkozó hozzájárulását) visszavonja. Az ilyen Játékos nyereményre sem jogosult.

4. A Játék leírása

A Lebonyolító a játék időtartama alatt „Michelisz Norbert” Facebook oldalára feltölt egy posztot. A játékra felhívó poszt alatt hozzászólás formájában kell válaszolni, hogy a Résztvevő szerint mely Hyundai autókat vezet/vezetett Michelisz Norbert a hétköznapokon és a versenypályán, ezek közül legalább egy típust helyesen megnevezve.
A hozzászólás a válaszadással a Résztvevő Pályázatának minősül. Az érvényes Pályázathoz a Résztvevőnek a posztban feltett kérdésre választ kell adnia az adott kép alatt, hozzászólás formájában. Bármilyen releváns válasz érvényes Pályázatnak minősül.

A feltett kérdésekre válaszoló Résztvevők között a jelen Szabályzat 7. pontjában meghatározott nyeremények kerülnek kisorsolásra. A sorsoláson csak az, a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott részvételi feltételeknek megfelelő személy vehet részt, aki a Facebook oldalon feltöltött poszt alá helyezi el válaszait hozzászólásban. A válaszadások más módon nem lehetségesek. Az ettől eltérő módon megküldött válaszok a sorsoláson nem vehetnek részt. Egy Résztvevőtől egy hozzászólás vehet részt a sorsoláson, függetlenül attól, hogy a Résztvevő hány alkalommal helyezi el a feltöltött poszt alatt a hozzászólását.

5. A Játék menete

A Lebonyolító az alábbiaknak megfelelően hirdeti meg a Játékot a Facebook oldalán:

Játék meghirdetésének időpontja: 2024. március 20. 12:00. A helyes választ tartalmazó hozzászólás elhelyezésének határideje: 2024. március 24. 23:59

A pontban meghatározott sorsoláson azon Résztvevők vehetnek részt, akik a Facebook oldalon közzétett Játékban a jelen Szabályzat 3. pontjának megfelelnek és a feltett kérdésre a Játék időtartama alatt kommentár formájában válaszoltak.

A Résztvevők között a Játék Lebonyolítója a jelen Szabályzat 7. pontjában meghatározott nyereményt sorsolja ki.

6. A sorsolás

1. A Játék résztvevői közül a Lebonyolító sorsolással a játék során kisorsol 1 db Játékost a kommentelők között, aki Hyundai Motorsport ajándékcsomagot nyernek. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

2. A jelen Szabályzatban meghatározott nyereményt (a továbbiakban: „Nyeremény”) sorsolja ki az alábbi időpontban: 2024.03.25. 14.00 óra

3. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért vagy üzenetekért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

4. A sorsolás számítógéppel a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően történik, a „Lebonyolító” székhelyén. A Nyertes(ek) kiválasztása az összes, részvételre jogosult, érvényes és helyes választ tartalmazó nevezést beküldő Játékos közül véletlenszerűen kerül kisorsolásra.

A „Lebonyolító” az adott Játék időtartama alatt érvényesen beküldött Pályázatok közül a véletlenség elve alapján gépi sorsolással, a https://socialwinner.besocial.hu/ és a https://www.random.org/ weboldal segítségével sorsol ki 1 db nyereményt a játék lezárását követően.

A játék során 1 db nyertes kerül kisorsolásra. Amennyiben egy kihirdetett nyertes két napon belül nem jelentkezik, tartaléknyertes kerül kisorsolásra és kihirdetésre. A Szervező az ajándék nyertesének nevét Michelisz Norbert Facebook oldalán a közzétett játékkérdést tartalmazó poszt alatt, hozzászólásként közzéteszi a sorsolástól számított 3 munkanapon belül.

5. A Nyertesnek Facebook privát üzenetben kell jelentkeznie nyereményéért a Michelisz Norbert Facebook oldalán és meg kell adnia teljes nevét és postacímét a nyertes kihirdetésétől számított 3 napon belül. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos (vagy Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos a Facebook komment formájában történő értesítésre 3 napon belül nem válaszol.

6. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 5 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

7. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

8. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

7. A nyeremény

A Játék nyereménye:
1 db Hyundai Motorsport ajándékcsomag.

A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget, valamint a postázási költséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

8. A Játékból ki vannak zárva a Hyundai Hungary dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékból – akár a Játék időtartamát követően, utólagosan is – minden további jogcselekmény nélkül kizárja magát az a Játékos, aki a jelen Hivatalos Részvételi Feltételek rendelkezéseit maradéktalanul nem fogadja el, vagy Játékban való részvétellel automatikusan megtett elfogadó nyilatkozatát később – bármilyen módon – (akár részben is, pl. az adatai nyilvánosságra hozatalára vonatkozó hozzájárulását) visszavonja. Az ilyen Játékos nyereményre sem jogosult.

9. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

10. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, cím elírás stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

11. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

12. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a https://www.michelisz.hu oldalon.

13. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

14. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Hyundai Holding Hungary Kft., feldolgozója a „Lebonyolító”, amely az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az adatkezelési szabályzat az alábbi címen érhető el:

https://hyundai.hu/adatvedelem

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A nyeremény szolgáltatásában, kézbesítésében résztvevő futárszolgálat a Szervező által átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező a Hyundai Holding Hungary Kft.a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

A Hyundai Holding Hungary Kft. jelen Játékkal kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Játék lebonyolításával, az abban való részvétellel kapcsolatban mindennemű jogi út kizárt. A jelen Játékszabályzat értelmezésének joga kizárólag a Hyundai Holding Hungary Kereskedelmi Kft.-t illeti.

A Játék szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játék használata során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A Hyundai Holding Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Játékszabályzatot – ideértve a nyereményeket is – bármikor egyoldalúan megváltoztassa, vagy visszavonja.

Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

Budapest, 2024.03.20.